Pilot Parkeren en Participatie in Nieuw Sloten te Amsterdam

2015 - 2016

Betaald parkeren is op steeds meer plekken in de gemeente Amsterdam een feit. Buiten de ring (A10) is er nog een aantal plaatsen waar vrij parkeren mogelijk is; in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. In Stadsdeel Nieuw-West worden momenteel verschillende pilots gestart waarbij gezocht wordt naar de gemeenschappelijke meerwaarde van oplossingen voor belanghebbenden. 

In het kader van het gebiedsgericht werken is Stadsdeel Nieuw-West een participatiepilot gestart voor parkeren in de wijk Nieuw Sloten (12.000 inwoners). Belangrijk daarbij is de wens van het stadsdeel om deze pilot bottum-up te benaderen en te denken vanuit de betrokkenheid en het oplossend vermogen van de belanghebbenden. 

Omniplan is gevraagd om de eerste fase van het participatietraject te coördineren en aanbevelingen te doen ten aanzien van het organiseren van participatietrajecten. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het vormgeven van het participatieproces, het creëren van draagvlak voor plannen bij interne en externe partijen en het fungeren als gesprekpartner richting belanghebbenden, het bewaken van de voortgang en integraliteit van de planprocessen en –producten, het adviseren van de opdrachtgever en portefeuillehouder over inhoudelijke en strategische vraagstukken en het bewaken van belangen en doelstellingen van het stadsdeel. 

Voor deze participatiepilot kunnen twee doelen worden onderscheiden. Het eerste doel is ervaring opdoen met een andere vorm van participatie, waarbij de belanghebbenden meer in de rol van procestrekker worden geplaatst en het stadsdeel een ondersteunende rol heeft. Het tweede doel is het komen tot gedragen oplossingen voor knelpunten op het gebied van parkeren in Nieuw Sloten. 
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.