Pilot Parkeren en Participatie in Nieuw Sloten te Amsterdam

Betaald parkeren is op steeds meer plekken in de gemeente Amsterdam een feit. Buiten de ring (A10) is er nog een aantal plaatsen waar vrij parkeren mogelijk is; in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. In Stadsdeel Nieuw-West worden momenteel verschillende pilots gestart waarbij gezocht wordt naar de gemeenschappelijke meerwaarde van oplossingen van belanghebbenden.

In het kader van het gebiedsgerichte werken is Stadsdeel Nieuw-West een participatiepilot gestart over parkeren in de wijk Nieuw Sloten (12.000 inwoners). Belangrijk daarbij is de wens van het stadsdeel om deze pilot bottum-up te benaderen en te denken vanuit de betrokkenheid en het oplossend vermogen van de belanghebbenden. Voor deze participatiepilot kunnen twee doelen worden onderscheiden. Het eerste doel is ervaring opdoen met een andere vorm van participatie, waarbij de belanghebbenden meer in de rol van procestrekker worden geplaatst en het stadsdeel een ondersteunende rol heeft. Het tweede doel is dat men komt tot gedragen oplossingen voor knelpunten op het gebied van parkeren in Nieuw Sloten.

Omniplan is gevraagd om de eerste fase van het participatietraject te coördineren en aanbevelingen doen ten aanzien van het organiseren van participatietrajecten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • vorm geven aan het participatieproces;
  • creëren van draagvlak voor plannen bij interne en externe partijen;
  • het bewaken van de voortgang en integraliteit van de planprocessen en -producten;
  • het adviseren van de opdrachtgever en portefeuillehouder over inhoudelijke en strategische vraagstukken;
  • optreden als gesprekspartner richting belanghebbenden;
  • het bewaken van belangen en doelstellingen van het stadsdeel en het representeren van het stadsdeel. 

Omniplanners verantwoordelijk


Expertises binnen dit project

Het kan zijn dat er zich onjuiste links bevinden in de website. Om dat op te lossen zijn wij momenteel bezig met de constructie daarvan. Excuses voor het ongemak.